About us

The first simulator company in Thailand.

We are WM SIMULATOR, We are Simulator Master.

About Us: เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่พัฒนา ออกแบบ ผลิต
และให้บริการจัดระบบ จัดหา ติดตั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกจำลองทุกประเภทแบบครบวงจร
เช่น เครื่องช่วยฝึกจำลองการบิน (Flight Training Simulator) เครื่องช่วยฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air
Traffic Control Simulator) เครื่องช่วยฝึกการควบคุมยานพาหนะ (Driving Simulator) เครื่องช่วยฝึกการควบคุมรถไฟ
(Train Simulator)
นอกเหนือไปจากความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฝึกจำลองแล้ว บริษัทฯ
ยังคงค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่
โดยปัจจุบันก็มีบริการด้านการจัดระบบ จัดหา จัดจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และระบบ
Internet of Things (IOT) อีกด้วย
นวัตกรรมและบริการของเราผ่านการคิด สร้างสรรค์ พัฒนาด้วยความตั้งใจ ภาคภูมิใจ
เปี่ยมด้วยแรงผลักดันจากตัวพนักงาน ผู้บริหาร และแรงบันดาลใจจากผู้ใช้งาน
เรามุ่งหมายที่จะมอบคุณภาพพร้อมด้วยความเอาใจใส่ในระดับสูงสุด

WM SIMULATOR CO., LTD. is the first Thailand developer, designer, manufacturer, and full-service provider
including system integration, procurement, installation, counseling and maintenance for all kind of simulators such as
Flight Training Simulator, Air Traffic Control Simulator, Driving Simulator, and Train Simulator.
More than expertise and skillful in simulation area, the Company constantly researches and develops for new
technologies. The Company now provides system integrated service, procurement, installation, and maintenance for
Smart Devices as well as Internet of Things (IOT).
Our innovations and services are devotedly and proudly created through ideas, creativity, and support from all
the employees and management together with inspiration by users and customers. We thrive to provide the best quality
with utmost care.

Vision: วิสัยทัศน์
"ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด ค้นคว้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
มุ่งสู่ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เราให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมคุณภาพระดับมาตรฐานตามสากลหรือได้รับการยอมรับจากภาครัฐ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ให้คนไทยได้ฝึกฝนกับเครื่องช่วยฝึกจำลองในหลักสูตรการฝึกต่าง ๆ
สำหรับการสร้างสรรค์บุคลากรมืออาชีพระดับคุณภาพ พร้อมทั้งส่งมอบความสะดวก ปลอดภัย
ทันสมัยด้วยนวัตกรรมระบบอัจฉริยะร่วมกับระบบ IOT ให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล ตอบสนองต่อความต้องการทางภาคธุรกิจ
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

“Leader in Technology and Innovation”
WM SIMULATOR CO., LTD. never stop researching and developing for utmost efficiency to be the leader in
technology and innovation area.
Professionally provide products and services with global standard or government approved quality, we look for
our customer’s best benefits. We provide simulators for Thai people to train in various scenarios and lessons, to create
personnel with professionalism and efficiency. We also provide modern comfort and safety with Smart System and IOT,
accommodating demands from business organizations, government, and institutions in present and future.

Mission: พันธกิจ
1. บริหารงานอย่างมืออาชีพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
2. ให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการที่เป็นเลิศเกินความคาดหมายของลูกค้า
3. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความยั่งยืนในธุรกิจขององค์กร
4. พัฒนาพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับความสุขในการทำงาน

1. Professionally manage business for sustainable growth
2. Provide excellent technology, innovation, and services exceeding customer’s expectations
3. Be responsible for society and environment together with company sustainability
4. Develop employees to professionalism with happiness in work life